Focus on affinity mass spectrometry

Zitieren

Dateien zu dieser Ressource

Prüfsumme: MD5:42e6a3c60c77da794b4a2a47a0362e07

GROSS, Michael L., Michael PRZYBYLSKI, 2010. Focus on affinity mass spectrometry. In: Journal of The American Society for Mass Spectrometry. 21(10), pp. 1-2. ISSN 1044-0305. eISSN 1879-1123

@article{Gross2010Focus-9866, title={Focus on affinity mass spectrometry}, year={2010}, number={10}, volume={21}, issn={1044-0305}, journal={Journal of The American Society for Mass Spectrometry}, pages={1--2}, author={Gross, Michael L. and Przybylski, Michael} }

<rdf:RDF xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:bibo="http://purl.org/ontology/bibo/" xmlns:dspace="http://digital-repositories.org/ontologies/dspace/0.1.0#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:void="http://rdfs.org/ns/void#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > <rdf:Description rdf:about="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/9866"> <dc:creator>Przybylski, Michael</dc:creator> <dc:contributor>Gross, Michael L.</dc:contributor> <bibo:uri rdf:resource="http://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/9866"/> <dcterms:rights rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/page/termsofuse"/> <dcterms:isPartOf rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/29"/> <dc:rights>terms-of-use</dc:rights> <dc:contributor>Przybylski, Michael</dc:contributor> <dcterms:abstract xml:lang="deu">--</dcterms:abstract> <dcterms:issued>2010</dcterms:issued> <void:sparqlEndpoint rdf:resource="http://localhost/fuseki/dspace/sparql"/> <dcterms:bibliographicCitation>First publ. in: Journal of The American Society for Mass Spectrometry 21 (2010), 10, pp. 1-2</dcterms:bibliographicCitation> <dcterms:available rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2011-09-30T22:25:04Z</dcterms:available> <dcterms:hasPart rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/123456789/9866/1/12695neu.pdf"/> <dc:format>application/pdf</dc:format> <dcterms:title>Focus on affinity mass spectrometry</dcterms:title> <dc:creator>Gross, Michael L.</dc:creator> <dspace:isPartOfCollection rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/29"/> <dc:language>eng</dc:language> <dc:date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2011-03-24T18:14:57Z</dc:date> <dspace:hasBitstream rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/123456789/9866/1/12695neu.pdf"/> <foaf:homepage rdf:resource="http://localhost:8080/jspui"/> </rdf:Description> </rdf:RDF>

Dateiabrufe seit 01.10.2014 (Informationen über die Zugriffsstatistik)

12695neu.pdf 112

Das Dokument erscheint in:

KOPS Suche


Stöbern

Mein Benutzerkonto