Theorie und Numerik partieller Diferentialgleichungen

Cite This

Files in this item

Checksum: MD5:97d8eba7b5bf57196b4a467a53cd692c

DENK, Robert, Jürgen SAAL, 2007. Theorie und Numerik partieller Diferentialgleichungen. In: Skript zum Theorie-Teil der Vorlesung: Theorie und Numerik partieller Diferentialgleichungen.. Konstanz:Universität Konstanz

@misc{Denk2007Theor-637, title={Theorie und Numerik partieller Diferentialgleichungen}, year={2007}, author={Denk, Robert and Saal, Jürgen} }

<rdf:RDF xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:bibo="http://purl.org/ontology/bibo/" xmlns:dspace="http://digital-repositories.org/ontologies/dspace/0.1.0#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:void="http://rdfs.org/ns/void#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > <rdf:Description rdf:about="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/637"> <dcterms:title>Theorie und Numerik partieller Diferentialgleichungen</dcterms:title> <foaf:homepage rdf:resource="http://localhost:8080/jspui"/> <bibo:uri rdf:resource="http://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/637"/> <dcterms:available rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2011-03-22T17:45:19Z</dcterms:available> <dcterms:isPartOf rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/39"/> <dc:format>application/pdf</dc:format> <dc:date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2011-03-22T17:45:19Z</dc:date> <void:sparqlEndpoint rdf:resource="http://localhost/fuseki/dspace/sparql"/> <dc:contributor>Denk, Robert</dc:contributor> <dc:rights>terms-of-use</dc:rights> <dcterms:rights rdf:resource="https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/"/> <dcterms:hasPart rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/123456789/637/1/Skript_Denk.pdf"/> <dc:creator>Denk, Robert</dc:creator> <dcterms:issued>2007</dcterms:issued> <dc:language>deu</dc:language> <dc:creator>Saal, Jürgen</dc:creator> <dc:contributor>Saal, Jürgen</dc:contributor> <dcterms:bibliographicCitation>Ersch. als: Skript zum Theorie-Teil der Vorlesung: Theorie und Numerik partieller Diferentialgleichungen. Konstanz: Universität Konstanz, 2007</dcterms:bibliographicCitation> <dspace:isPartOfCollection rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/39"/> <dspace:hasBitstream rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/123456789/637/1/Skript_Denk.pdf"/> </rdf:Description> </rdf:RDF>

Downloads since Oct 1, 2014 (Information about access statistics)

Skript_Denk.pdf 136

This item appears in the following Collection(s)

Search KOPS


Browse

My Account