Transnationale Gesellschaftsgeschichte : Erweiterung oder Alternative?

Cite This

Files in this item

Checksum: MD5:3b1924959e58e65da42d503d806b7d11

OSTERHAMMEL, Jürgen, 2001. Transnationale Gesellschaftsgeschichte : Erweiterung oder Alternative?. In: Geschichte und Gesellschaft. 27, pp. 464-479

@article{Osterhammel2001Trans-11744, title={Transnationale Gesellschaftsgeschichte : Erweiterung oder Alternative?}, year={2001}, volume={27}, journal={Geschichte und Gesellschaft}, pages={464--479}, author={Osterhammel, Jürgen} }

<rdf:RDF xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:bibo="http://purl.org/ontology/bibo/" xmlns:dspace="http://digital-repositories.org/ontologies/dspace/0.1.0#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:void="http://rdfs.org/ns/void#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > <rdf:Description rdf:about="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/11744"> <dc:contributor>Osterhammel, Jürgen</dc:contributor> <dc:rights>terms-of-use</dc:rights> <dspace:hasBitstream rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/123456789/11744/1/JOGesellschaftsgeschichte.pdf"/> <dc:language>deu</dc:language> <dcterms:isPartOf rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/32"/> <dc:creator>Osterhammel, Jürgen</dc:creator> <dcterms:bibliographicCitation>Zuerst ersch. in: Geschichte und Gesellschaft 27 (2001), S. 464-479</dcterms:bibliographicCitation> <void:sparqlEndpoint rdf:resource="http://localhost/fuseki/dspace/sparql"/> <dcterms:hasPart rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/bitstream/123456789/11744/1/JOGesellschaftsgeschichte.pdf"/> <bibo:uri rdf:resource="http://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/11744"/> <dcterms:available rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2011-03-25T09:37:12Z</dcterms:available> <foaf:homepage rdf:resource="http://localhost:8080/jspui"/> <dc:format>application/pdf</dc:format> <dcterms:rights rdf:resource="https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/"/> <dcterms:title>Transnationale Gesellschaftsgeschichte : Erweiterung oder Alternative?</dcterms:title> <dspace:isPartOfCollection rdf:resource="https://kops.uni-konstanz.de/rdf/resource/123456789/32"/> <dcterms:issued>2001</dcterms:issued> <dc:date rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2011-03-25T09:37:12Z</dc:date> </rdf:Description> </rdf:RDF>

Downloads since Oct 1, 2014 (Information about access statistics)

JOGesellschaftsgeschichte.pdf 1188

This item appears in the following Collection(s)

Search KOPS


Browse

My Account